Adam W. Herbert University Center Staff 

Location 

Adam W. Herbert University Center

12000 Alumni Drive

Jacksonville, FL 32224 - 2678

 

Contact
Phone: (904) 620-4222
Fax: (904) 620-4223
E-mail: university.center@unf.edu

                                                                                                                                                                                                                                                                                    HUC Staff May 2017

Staff

George A. Androuin, Director

 (904) 620-4226, gandroui@unf.edu 

 

 Jennifer Bass, Office Manager

 (904) 620-4221, jennifer.bass@unf.edu 

 

 Brian Blakeslee, Associate Director

 (904) 620-4227, bblakesl@unf.edu 

 

 Pamela J. Bush, Special Events Coordinator

 (904) 620-4228, pbush@unf.edu  

 

Callie Funderburk, Events Coordinator

(904) 620-4220 , callie.funderburk@unf.edu  

 

Ginny Smith, Program Assistant
 (904) 620-4222, v.smith@unf.edu


Brian Eisenhauer, Program Assistant

 (904) 620-4219, b.eisenhauer@unf.edu